Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że

 

1Administratorem Państwa danych osobowych będzie „Grupa Elmarco”, – czyli „grupa przedsiębiorstw”, zgodnie z art. 4 pkt. 19 RODO, przy czym przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę jest Elmarco Technika Świetlna Sp. z o. o., Spółka Komandytowa (ul. Gdyńska 96, 80-209 Chwaszczyno). Przedsiębiorstwami kontrolowanymi są podmioty powiązane, które obejmują następujące firmy, działające jako współadministratorzy tj.:

·         Elmarco – Tadeusz Martyniuk (NIP: 5840002021),

·         Elmarco – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000122579).

Wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2 RODO informujemy, że:

·     każdy z Administratorów samodzielnie realizuje ciążące na nim obowiązki w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają,

·     każdy z Administratorów ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów lub pracowników,

·     zgodnie z art. 37 ust. 2 RODO wyznacza się wspólnego Inspektora Ochrony Danych, który swoją funkcję będzie pełnił w przedsiębiorstwie sprawującym kontrolę.

2.   Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

·       listownie na adres: ul. Gdyńska 96

·       przez e-mail: iodo@elmarco.pl

3.   Dane osobowe uzyskane przez Grupę Elmarco będziemy przetwarzać w celu:

·      przygotowania ofert dotyczących produktów Grupy Elmarco, części lub akcesoriów, a także realizacji obsługi gwarancji,

·      marketingu przyszłego, polegającego na przesyłaniu ofert i produktów lub usług Grupy Elmarco, a także badaniu satysfakcji klienta oraz udział w konkursach,

·      zapewnienia Państwu wsparcia w związku z zawartą umową, wysyłanie zaproszeń na prezentacje nowych produktów, powiadamianie o innowacjach technicznych, prowadzenie ankiet satysfakcji klienta,

·      dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych.

4.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

·        podjęcie działań związanych z zawarciem umowy (przygotowanie ofert dotyczących produktów Grupy Elmarco) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

·        realizacji zawartej przez Państwo umowy z Grupą Elmarco – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

·        obowiązek prawny ciążący na Grupie Elmarco zgodnie z prawnymi wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

·        obowiązek prawny ciążący na Grupie Elmarco wynikający z przepisów prawa podatkowego, celnego oraz rachunkowego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

·        Państwa zgoda – na realizację marketingu przyszłego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

·        nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Grupę Elmarco – w zakresie marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

·        nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Grupę Elmarco – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Elmarco. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.    Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie naszym zaufanym kontrahentom, którzy działają na nasze zlecenie w zakresie usług IT, transportowych, archiwizacji, pomocy prawnej lub audytorom.

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów danych np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą być także udostępniane organom administracji publicznej (prokuratura, policja, sądy, urzędy państwowe). W pozostałym zakresie Grupa nie przekazuje  Państwa danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

6.    Grupa Elmarco nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców w krajach trzecich (poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

 

7.    Państwa dane osobowe będą przechowywane:

·         dla potrzeb związanych z zapytaniem o ofertę, umówienie wizyty – przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę, nie dłużej niż 6 miesięcy w przypadku rezygnacji z oferty,

·         dla potrzeb wykonania umowy i egzekwowania lub obrony roszczeń – do końca roku następującego po rozpoczęciu biegu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń,

·         dla potrzeb związanych z obowiązkiem prawnym ciążącym na Grupie Elmarco – przez okres w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa,

·         w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody – do czasu jej wycofania,

·         w przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Grupę Elmarco – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

 

8.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

     Mogą Państwo złożyć do Grupy Elmarco wniosek  dotyczący danych osobowych o:

·      sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

·      usunięcia danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;

·      ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

·      dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Grupę Elmarco danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

·      przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych lub skorzystać z wniosków udostępnionych na naszej stronie internetowej pod zakładką „Ochrona danych:.

 

9.    Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

10.  W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność przedstawienia oferty / podpisania umowy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.
 

11.   Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania     decyzji przez Grupę Elmarco, w tym profilowaniu.

Wniosek o realizację praw ochrony danych osobowych w Grupie Elmarco (pobierz)
Wzór wniosku o udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez Grupę Elmarco (pobierz)